Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoiler /'spɔilə[r]/  

  • Danh từ
    người làm hư; đồ bị hư
    thiết bị giảm tốc (ở máy bay)