Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoilage /'spɔilidʒ/  

  • Danh từ
    sự thối; sự ươn