Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spoil-sport /'spɔilspɔ:t/  

  • Danh từ
    kẻ phá đám
    don't be such a spoil-sport!
    đừng có mà phá đám thế!