Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splutterer /'splʌtərə/  

  • Danh từ
    người nói lắp bắp, người nói ấp úng