Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split-second /,split'sekənd/  

  • Tính từ
    (thuộc ngữ)
    rất nhanh
    I had to make a split-second decision
    tôi cần phải có một quyết định rất nhanh