Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split ticket /,split'tikit/  

  • phiếu bầu cho ứng cử viên nhiều đảng (không tập trung cho một đảng)