Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split shift /,split'∫ift/  

  • ca làm việc nhiều kỳ