Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split ring /,split'riŋ/  

  • vòng móc chìa khóa