Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split pin /,split'pin/  

  • (kỹ thuật)
    chốt chẻ