Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split personality /,splitpɜ:sə'næləti/  

  • (y học)
    chứng tâm thần phân liệt