Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

split infinitive /,splitin'finətiv/  

  • động từ nguyên thể ở dạng tách ra (tách khỏi to bởi một phó từ)
    thắng dễ dàng