Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splinter-proof /'splintəpru:f/  

  • Tính từ
    chống mảnh đạn, chống mảnh bom
    splinter-proof helmet
    mũ sắt chống mảnh đạn