Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splinter party /'splintə'pɑ:ti/  

  • Danh từ
    (chính trị) đảng phân lập (tách ra từ một đảng lớn)