Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splinter group /'splintəgru:p/  

  • Danh từ
    (chính trị)
    nhóm phân lập