Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lộng lẫy; rực rỡ; tráng lệ; huy hoàng