Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splasher /'splæʃə/  

  • Danh từ
    người làm bắn toé (bùn, nước...)
    cái chắn bùn
    cái chắn nước té vào tường (ở sau giá rửa mặt)