Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tấm vải hay gỗ để che tường khỏi bị nước, bùn bắn