Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chắn được tia phun; không bị bắn tung toé