Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splash-board /'splæʃbɔ:d/  

  • Danh từ
    cái chắn bùn