Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

splash headline /'splæʃ'hedlain/  

  • Danh từ
    đầu đề in to, đầu đề in chữ đậm (để khiến cho người đọc chú ý); đầu đề giật gân