Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spitchcock /'spitʃkɔk/  

  • Danh từ
    cá chình đã mổ và nướng; lươn đã mổ và nướng
    Ngoại động từ
    mổ và nướng (lươn, cá, chim...)