Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spit personality /splitpɜ:sə'næləti/  

  • Danh từ
    (y học)
    chứng tâm thần phân liệt