Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spirit-level /'spiritlevl/  

  • Danh từ
    ống thủy chuẩn