Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spinster /'spinstə[r]/  

  • Danh từ
    (luật học) người phụ nữ độc thân
    (thường nghĩa xấu) bà cô (không chồng)

    * Các từ tương tự:
    spinsterhood