Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spinach /'spini:dʒ/  /'spini:t∫/

  • Danh từ
    (thực vật)
    rau bi-a