Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lưới con (lưới kéo nhỏ đặt trong lưới to, kéo lên để vớt cá khi lưới to không kéo vào bờ được)