Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spillage /'spilidʒ/  

  • Danh từ
    sự [làm] tràn ra; sự [làm] đổ ra
    lượng tràn ra, lượng đổ ra