Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có mũi nhọn
  your hairbrush is too spiky for me
  cái lược của bạn mình thấy răng nhọn quá
  (khẩu ngữ, nghĩa bóng) khó tính; dễ mếch lòng