Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gia vị
  (nghĩa bóng) điều thêm thắt cho đậm đà; mắm muối thêm vào cho đậm đà
  a story that lacks spice
  một câu chuyện thiếu tình tiết thêm thắt cho đậm đà hơn
  Động từ
  cho gia vị (vào món ăn)
  thêm mắm thêm muối; thêm thắt tình tiết (vào câu chuyện cho đậm đà hơn)
  các câu chuyện của anh ta được thêm thắt tình tiết hóm hỉnh

  * Các từ tương tự:
  spicebush, spiced, spicery