Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (luyện kim) sự tạo thành hạt tròn