Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spheroid /'sfiərɔid/  

  • Danh từ
    hình phỏng cầu

    * Các từ tương tự:
    spheroidal, spheroidization