Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spending money /'spendiŋ,mʌni/  

  • Danh từ
    như pocket money