Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speed-reducer /'spi:dri'dju:sə/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) bộ giảm tốc
    bộ giảm tốc