Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tốc độ giới hạn, tốc độ tối đa [được phép]