Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speechlessness /'spi:t∫lisnis/  

  • Danh từ
    sự không nói lên lời; sự lặng đi không nói được