Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speechifier /'spi:tʃifaiə/  

  • Danh từ
    người đọc diễn văn
    người nói dài dòng