Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speechification /spi:tʃifi'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự đọc diễn văn
    sự nói dài dòng