Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speech-reading /'spi:tʃ,ri:diɳ/  

  • Danh từ
    sự nhìn miệng mà hiểu lời nói (người điếc)