Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speech therapy /,spi:t∫'θerəpi/  

  • Danh từ
    (y học)
    liệu pháp chỉnh âm