Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speech therapist /,spi:t∫'θrəpist/  

  • Danh từ
    (y học)
    bác sĩ chỉnh âm