Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speech disorder /'spi:tʃdis'ɔ:də/  

  • Danh từ
    tật về nói