Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lễ phát thưởng hằng năm (ở trường học)