Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speech community /'spi:tʃkə'mju:niti/  

  • Danh từ
    cộng đồng ngôn ngữ