Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speech clinic /'spi:tʃ,klinik/  

  • Danh từ
    bệnh viện chữa những tật về nói; trường chữa những tật về nói