Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spectacled /'spektəkəld/  

  • Tính từ
    [có] đeo kính