Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chi tiết; chính xác
  specific instructions
  chỉ thị chi tiết
  what are your specific aims?
  mục đích chính xác của anh là gì?
  riêng biệt; đặc trưng
  there's a specific tool for each job
  đối với mỗi công việc, có một dụng cụ riêng biệt
  this disease is specific to horse
  bệnh này chỉ riêng biệt cho loài ngựa
  Danh từ
  (y học) thuốc đặc trị
  (số nhiều) chi tiết
  bây giờ chúng ta đã đồng ý về những qui tắc chung, ta hãy đi vào chi tiết và lập một kế hoạch

  * Các từ tương tự:
  specific gravity, specifically, specification, Specification error, specificity, specificness