Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

special licence /,spe∫əl'laisns/  

  • Danh từ
    giấy kết hôn đặc biệt (ở một thời điểm hoặc nơi chốn vốn không được phép)