Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

special delivery /,spe∫ldi'livəri/  

  • Danh từ
    thể thức giao phát đặc biệt (thư từ, bưu kiện)
    nếu anh muốn thư đến ngày mai, hãy gửi theo thể thức giao phát đặc biệt