Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spearmint /'spiəmint/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây bạc hà lục (dùng để cho vào kẹo…)
    spearmint toffees
    kẹo bạc hà