Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spearman /'spiəmən/  

  • Danh từ
    người dùng giáo, binh sĩ dùng giáo

    * Các từ tương tự:
    Spearman's rank correlation